Menu

Propozície

AUTO-SLIDE 2 0 1 6                                                   
O S L A N Y

10. január 2016

Zvláštne ustanovenia:

1. ZVEREJNENIE
Wrcečko s.r.o. usporiada preteky automobilov s medzinárodnou účasťou v Motoršport aréne Beckert v Oslanoch. Podujatie nie je evidované na sekretariáte SAMŠ.

2. SEKRETARIÁT ORGANIZÁTORA
adresa organizátora:
Wrcečko s.r.o.
Motoršport aréna 1010
972 47 Oslany
SLOVAKIA
Mobil: (+421) 911 312 885
tel.: (+421) 911 643 696
E-mail: beckertova@wrcecko.sk
Areál bude prístupný 9.1.2016 od 12.00 hod

3 . TRAŤ
šírka trate: min. 13 m dĺžka trate: 430 m prevýšenie: 0+2 m povrch: sneh, resp. hlina, betón (ak nenapadá sneh) počet zákrut: vľavo – 2. Všetky jazdy sa pôjdu proti smeru hodinových ručičiek.

4. PREDPISY
Tieto preteky sa uskutočnia podľa týchto zvláštnych ustanovení.
5. DIVÍZIE, TRIEDY
H1 - je vypísaná pre osobné automobily s pohonom jednej nápravy a dodržaním základnej konštrukcie vozidla s obsahom do 1600 cm3. Úprava motora a prevodovky je voľná.
H2 - je vypísaná pre osobné automobily s pohonom jednej nápravy a dodržaním základnej konštrukcie vozidla s ľubovolným obsahom motora. Úprava motora a prevodovky je voľná.
H3 - je vypísaná pre osobné automobily s pohonom 4x4 s ľubovolným obsahom motora.
H4 - Junior je vypísaná pre osobné automobily s pohonom jednej nápravy a dodržaním základnej konštrukcie vozidla s obsahom do 1600 cm. Úprava motora a prevodovky je voľná pri zachovaní obsahu motora. Kategória Junior je určená pre mládež do 18 rokov (10.1.musí mať menej ako 19 rokov). Na pretekoch musí byť prítomný rodič alebo zákonný zástupca.
H5 – je vypísaná pre buginy s jednou poháňanou nápravou, s nedefinovaným obsahom motora a pre Granddy Buggy. vyrobené v dieľni Motoršport Beckert. Obsah motora 1,8TD, zadný náhon.
H8 - Sériové autá. Povinný ochranný rám, troj a viac bodové pásy. Auto musí byť zanechané v pôvodnom stave od výrobcu. Nieje dovolená žiadna úprava motora, prevodovky, náprav, ani tlmičov. Nesmú sa použivať pneumatiky šotolina-štupel, len pneumatiky do bežnej prevádzky-zimné /letné. Môžu byť odstránené sedačky, podlahový koberec, strešný tapacír. Nesmú byť vypílené žiadne diely karosérie ani z vonku ani z vnútra. Z prístrojovej dosky môže byť vypílené len miesto pre rám. Výstuhy pod nárazníkmi môžu byť len originálne a pridávať iné výstuhy na iné časti karosésrie je zakázané. Obsah motora: do 2000 cm3 benzín aj diesel bez turba s jednou poháňanou nápravou. Môžu byť demontované origilnálne svetlá, v prípade, že sú zdemontované zadné svetlá musia sa nahradiť inými dvomi brzdovými a jedným pozičným svetlom. Na aute musí ostať sériová nádrž a môže byť domontovaná lyžina pod motor. Na streche je povinná tabuľka so štartovným číslom, ktoré Vám bude pridelené na Vašich prvých pretekoch. Je doporučené okno, ale môže byť aj sieť. Úpravy, ktoré niesú v tejto časti dovolené, sú zakázané. Auto sa môže v prípade poruchy zameniť, nie však v prípade, že spôsobí kolíziu.
6. SIGNALIZÁCIA
- žltá - prekážka na trati, nebezpečná situácia v danom úseku
- šachovnica - cieľ
- červená - prerušenie jazdy, pretekár spomalí a dojazdí do priestoru štartu
- zelená - všetko OK

7. POVOLENÝ POČET JAZDCOV NA TRATI
Počet jazdcov v jednom štarte sa bude odvíjať od počtu ,,bojaschopných" áut v divízii v konkrétnej rozjazde.
Bude sa štartovať len z jedného radu a koľko áut nastúpi do jedného radu, bude udávať kľuč.
Do finále nastúpi max 14 jazdcov v divízii.

Kľúč rozjázd: Je v riešení, upravíma a zverejníme najneskôr 15.12.2015
Počet áut Jedna rozjazda (počet áut na čiare)
5        5
6        6
7        4 3
8        4 4
9        5 4
10      5 5
11      6 5
12      4 4 4
13      5 4 4
14      5 5 4
15      5 5 5
16      4 4 4 4
17      5 4 4 4
18      5 5 4 4
19      5 5 5 4
20      5 5 5 5
21      5 4 4 4 4
22      5 5 4 4 4
23      5 5 5 4 4
24      4 4 4 4 4 4
25      5 5 5 5 5
26      5 5 4 4 4 4
27      5 5 5 4 4 4
28      4 4 4 4 4 4 4
29      5 4 4 4 4 4 4
30      5 5 5 5 5 5

 

PRÍKLAD Do prvej rozjazdy H2 nastúpi 17 áut. Na príprave na štarte si každý jazdec vyžrebuje lístok s poradovým číslom. Rozjazda sa pôjde, podľa kľúča, na 4 štarty. V prvom štarte štartuje 5 jazdcov, v druhom 4, v treťom 4, vo štvrtom 4 jazdci. Ak si vyžrebujete poradové číslo 8, budete štartovať z tretej pozície v druhom štarte.

8. PRIHLÁŠKY , ŠTARTOVNÉ A DOPROVOD, PRÉMIE ZA UMIESTNENIE
Prihlášky musia byť vyplnené oficiálnym spôsobom ako je popísané v systéme. Predbežný zoznam prihlásených je na stránke www.wrcecko.sk na podstránke Autoslide 2015 v ľavom menu Prihlášky jazdcov.
Prihláška musí byť organizátorovi doručená najneskôr do 30.11.2015 polnoci. Zúčastniť sa môžu pretekári so zaplateným štartovným do 13.12.2014. Organizátor si vyhradzuje právo, zaradiť do pretekov aj jazdca, ktorý do termínu prihlásený nebol.
Štartovné je vo všetkých divíziách 100,-€ s umiestnením povinnej reklamy od organizátora. V prípade neumiestnenia povinnej reklamy od organizátora je štartovné 200,- €.
Štartovné je treba uhradiť poslaním na účet alebo zaplatením v hotovosti.
Bankové spojenie: SLSP
Číslo účtu: 0274189533/0900
Pri zahraničnom prevode: IBAN: SK9609000000000274189533, SWIFT: GIBASKBX. V štartovnom je zahrnuté, pre každý tím, vstup pre jazdca + 4 mechanikov, pre 1 súťažné vozidlo a pre 1 servisné vozidlo (žiadne auto naviac nesmie ísť do depa). V prípade väčšieho počtu mechanikov, je nutné zaplatiť vstupné, za každého z nich 10,- €.

Prémie za umiestnenie sa odvíjajú od množstva jazdcov v danej divízii.  Sú v riešení. Zverejníme do uzávierky prihlášok

Počet áut v dívízii 1. miesto 2. miesto 3. miesto 4. miesto
5                               125             85           30          10
6                               150           102           36          12
7                               175           119           42          14
8                               200           136           48          16
9                               225           153           54          18
10                             250           170           60          20
11                             275           187           66          22
12                             300           204           72          24
13                             325           221           78          26
14                             350           238           84          28
15                             375           255           90          30
16                             400           272           96          32
17                             425           289         102          34
18                             450           306         108          36
19                             475           323         114          38
20                             500           340         120          40
21                             525           357         126          42
22                             550           374         132          44
23                             575           391         138          46
24                             600           408         144          48
25                             625           425         150          50
26                             650           442         156          52
27                             675           459         162          54
28                             700           476         168          56
29                             725           493         174          58
30                             750           510         180          60

Prémie za umiestnenie budú vyplatené na sekretariáte pretekov 15 minút po ukončení vyhlasovania výsledkov a max 1 hodinu po vyhlasovaní výsledkov.

9. ADMINISTRATÍVNE A TECHNICKÉ PREBERANIE, ROZPRAVA
Žiadnemu pretekárovi nebude povolený vstup na trať, pokiaľ neprejde administratívnym preberaním, ktoré sa koná:
09.01. 2016 (sobota) 13:00 - 18:00 administratívne v kancelárskych priestoroch firmy Wrcečko,s.r.o. v Motoršport aréne, kde dostane pretekár príslušné označenie a štartovné číslo.
10.01. 2016 (nedeľa) od 7:30-8:30 jazdci, ktorí prídu po tomto čase, nebudú prebraní a nemajú nárok na vrátenie štartovného.
08:30 – Rozprava pretekárov

10. TRÉNINGY
Je prísne zakázané trénovať na trati mimo dovolených trénovacích hodín. Tréning bude povolený len v prípade, že to umožnia podmienky trate. Trénovanie mimo trate je vylúčením pretekára z pretekov. Platí to aj pre doprovod, pretekár zodpovedá v plnom rozsahu aj za svoj doprovod.
Každý pretekár absolvuje jednu jazdu-2 kolá. Tréning slúži na odskúšanie trate a štartu. Tréning nie je povinný.
Uskutoční sa 10.1. od 9:00 – 9:50

11. PRETEKY
Časový rozpis:
07:30 – 8:30 Administratívne preberanie
08:30 Rozprava pretekárov, žrebovanie poradia.
09:00 – 09:50 Tréning
10:00 Nástup na slávnostné zahájenie
10:45 Nástup všetkých jazdcov z prvej divízie na prvú rozjazdu.
11:00 Štart prvej rozjazdy
Ďalej bez časového harmonogramu.
Prestávka
Finálové jazdy
Vyhlásenie výsledkov (Vyhlasovanie výsledkov finálových jázd bude ihneď po skončení jazdy.)
Odovzdávanie finančných odmien - upresnime

Pravidlá
A.: bodovacia časť:
Všetci pretekári z rovnakej divízie sa dostavia do priestoru štartu ustrojení a s autami.
Na štart sa uložia podľa už spomínaného kľúča. Po odjazdení sa pridelia jazdcom body podľa toho, v akom poradí skončili. A to

prvý 5 bodov
druhý 4 body
tretí 3 body
štvrtý 2 body
piaty 1 bod
šiesty 0 bodov

Autoslide sa ide na tri série rozjázd. Rozjazdy sa idú na tri kolá. Všetky tri rozjazdy si jazdci štartovné miesto žrebujú.

V prípade vážnej kolíznej situácie či prekotení auta, budú preteky prerušené červenou vlajkou a štart bude opakovaný. Pretekári odídu z trate, ale len pre to, aby sa dostali na štart za ostatných jazdcov svojej divízie.

- Pri neplatnom štarte (predčasnom a pod.) budú pretekári upozornení červenou vlajkou. Pomaly dokončia kolo a zaradia sa za už postavené vozidlá na štarte k opakovanému štartu.
- Jednotlivé jazdy končia odmávnutím v cieli šachovnicou. Jazdci spomalia, nezastavia, ale pokračujú ďalej po trati, až po výjazd do depa.

- Zoraďovanie na štart bude z vnútra trate do vonka podľa rozpisu
- Časový limit na zoradenie sa na štarte - 2min..
- Pretekárom nebude signalizovaný vjazd do posledného kola.
- Ak pretekár 2x za sebou zaviní predčasný štart, bude z jazdy vylúčený
- Ak pretekár pri nástupe nedodrží limit 2 min., nebude vpustený na štart

Finále:
Na finále nastupujú max 14 jazdci a na štart sa stavajú podľa dosiahnutých bodov. Body sa zrátavajú zo všetkých troch rozjázd. V prípade, že bude výsledok bodov zhodný, prihliada sa na počet prvých miest, počet druhých, tretích miest v prípade, že nerozhodnú tieto body nasleduje vzájomný súboj. (prekvapenie)
Jazdec s najvyšším počtom bodov si vyberá postavenie na štarte, po ňom druhý tretí atď...

- títo pretekári, absolvujú finálovú jazdu, ktorá určí poradie na stupňoch víťazov
-v prípade, že finalista z akýchkoľvek dôvodov nemôže nastúpiť do finálovej jazdy, postupuje do nej ďalší jazdec v poradí z nepostupového miesta. Zaradí sa na štartovný post tak, ako mu to získané body umožňujú, tj na posledné štartové miesto vo finálovej jazde.
- v prípade, že sa finálová jazda z akýchkoľvek dôvodov nebude môcť uskutočniť výsledky budú vyhlásené na základe získaných bodov
- jazda finále sa pôjde na 5 kôl, ak organizátor nerozhodne inak.
- v prípade, ak finále dokončí menší počet pretekárov ako traja, bude výsledok na treťom mieste určovať väčšia dojazdená vzdialenosť
- vo finále pri kolíznej situácii v prvej zákrute po štarte bude jazda prerušená a finále bude zopakované.
V prípade vyššej moci si organizátor vyhradzuje právo skrátiť počet rozjázd!

12. ZLUČOVANIE KATEGÓRIÍ
Pretekárske vozidlá s náhonom dvoch a štyroch kolies sa nebudú zlučovať.

13. PROTESTY / NÁMIETKY
Proti rozhodnutiu riaditeľa pretekov a výsledkom nie sú možné protesty

14. ŠTARTOVNÉ ČÍSLA
Usporiadateľ pridelí pretekárom štartovné čísla (samolepka), ktoré obdrží pri administratívnom preberaní. Štartovné čísla jazdcom jazdiacim AGS ostávajú. V prípade, zhodnosti čísiel pridelí organizátor nové číslo jazdcovi, ktorý príde na preberanie neskôr. Pretekár, ak to neurobí usporiadateľ, je povinný si číslo prilepiť na predpísané miesto.
Povinná je tabuľka na strechu. Iba autá, ktoré dostanú od usporiadateľa výnimku nemusia mať štartovné číslo na streche. V tom prípade si ho nalepia na doporučené miesto. V prípade akékoľvek iného štartovné čísla na aute, musí byť toto číslo výrazne preškrtnuté napr. hrubou netransparentnou lepiacou páskou.

15. PALIVO
Usporiadateľ nezabezpečuje.

16. PNEUMATIKY A ZÁSTERKY
Pneumatiky s hrotmi na ľad sú v každom prípade zakázané!

17. POISTENIE
Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek nehodu, zranenie, škody spôsobené na pretekárskom vozidle, príslušenstve alebo výbave nehodou alebo inou udalosťou. Účasť na tomto podujatí je na vlastné nebezpečenstvo. Pretekári sa svojou účasťou vzdávajú všetkých práv uplatňovať si nároky na usporiadateľa či už arbitrážou, alebo tribunálom, či iným spôsobom za škody spôsobené ich činnosťou, alebo nedbalosťou.

18. TRESTY
Ak jazdec prednou časťou svojho vozidla vrazí do súperovho vozidla a v dôsledku toho získa pozíciu bude toto považované za nešportové správanie a jazdec bude penalizovaný rozhodnutím riaditeľa preteku. Ak však do odjazdenia jedného kola od okamihu kolízie uvoľní takto získanú pozíciu poškodenému jazdcovi, môže riaditeľ od trestu upustiť. Ak jazdec vráža prednou časťou svojho vozidla do súperovho vozidla opakovane, môže ho riaditeľ vylúčiť za nešportové správanie aj v prípade, ak uvedeným konaním nezíska pozíciu. (Jazdec zodpovedá za svoj sprievod).

V Oslanoch, dňa 11.11.2015

.................................................                                                     ......................................................
          Wrcečko s.r.o.                                                           pretekár podpíše pri  administratívnom preberaní.

+421 911 312 885 DIČ: SK2022497796 IČO: 43 888 861 MOTORSPORT ARÉNA OSLANY
+421 911 643 696 Okresný súd Trenčín oddiel: Sro, v.č. 18580/R Beckertova@wrcecko.sk
Wrcečko s.r.o. Štúrova 309/5, 914 41 Nemšová SLSP 0274575194/0900

Dealers Worldwide

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Naša webová stránka ukladá údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača) na identifikáciu vašej relácie a dosiahnutie základnej funkčnosti platformy, zážitku z prehliadania a zabezpečenia.
Môžeme ukladať údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača), aby sme mohli poskytovať doplnkové funkcie, ktoré zlepšujú váš zážitok z prehliadania, ukladať niektoré z vašich preferencií bez toho, aby ste mali používateľský účet alebo bez prihlásenia, používať skripty a/alebo zdroje tretích strán, widgety atď.