Menu

Preteky Autokros Grande Slovakia /AGS/

start preteky

Preteky Autokros grande Slovakia - od roku 2009 pravidelné každý mesiac konajúce preteky, pre dlhoročných ale i začínajúcich jazdcov v najmodernejšom autokrosovom areáli o rozlohe 70 000 m2 s vlastným parkoviskom pre cca 500 áut pre divákov. Depo vybavené elektrikou a stlačeným vzduchom, murovaným bufetom. Disponujeme vlastnou technikou, takže môžeme okamžite reagovať na zmenu kvality trate (kropnica, gréder atď...) 

Pravidlá pretekov AGS

Štartovné

1. Štartovné je súťažiaci povinný zaplatiť pri administratívnom preberaní pred každým pretekom za každé prihlásené vozidlo. V prípade, že jedným vozidlom jazdia dvaja jazdci, musí každý jazdiť v inej divízii a štartovné si zaplatia obaja jazdci.

2. Výška štartovného bude stanovená a včas oznámená (50EUR /40EUR).

3. Štartovné bude vrátené len v prípade, že vozidlo neprejde technickým preberaním, alebo súťažiaci nebude do pretekov zaradený z organizačných dôvodov. O vrátení štartovného rozhoduje vždy riaditeľ pretekov, alebo jeho zástupca.

4. Každý jazdec, ktorý má zaplatené štartovné má právo na bodovanie. (nie len tí čo odjazdia určité množstvo kôl.)

 

Vstupné

Každý jazdec môže mať päťčlenný doprovod. Jazdec, ktorý ráno na vstupnom nenadiktuje mená ľudí, ktorí majú za ním prísť, stráca túto možnosť.

Pre ostatných platia tieto ceny vstupného:

Dospelý: 5 EUR  parkovné zdarma

deti do pätnásť rokov zdarma,

dôchodci 2,- EUR  parkovné zdarma

 

Rozdelenie tried súťažiacich.

H1 - je vypísaná pre osobné automobily s pohonom jednej nápravy a dodržaním základnej konštrukcie vozidla s obsahom do 1600 cm3. Úprava motora a prevodovky je voľná.

H2 - je vypísaná pre osobné automobily s pohonom jednej nápravy a dodržaním základnej konštrukcie vozidla s ľubovolným obsahom motora. Úprava motora a prevodovky je voľná.

H3 - je vypísaná pre osobné automobily s pohonom 4x4 s ľubovolným obsahom motora.

H4 - Junior je vypísaná pre osobné automobily s pohonom jednej nápravy a dodržaním základnej konštrukcie vozidla s obsahom do 1600 cm. Úprava motora a prevodovky je voľná pri zachovaní obsahu motora. Kategória Junior je určená pre mládež od 15 do 18 rokov(1.1.začatej sezóny musí mať menej ako 19 rokov). Na pretekoch musí byť prítomný rodič alebo zákonný zástupca. Od 1.1. 2014 sa spája s divíziou H7.

H5 – je vypísaná pre buginy s ľubovolným počtom hnacích náprav a ľubovolným obsahom motora. - RUŠÍ SA  a  NAHRÁDZA SA Granddy Buggy. Divízie sa smú zúčastniť len granddy buggy vyrobené v dieľni Motoršport Beckert. Obsah motora 1,8D, zadný náhon. V prípade účasti inej buginy bude zaradená do príslušnej divízie podľa obsahu motora a pohonu.

H6 - je vypísaná pre osobné automobily s pohonom zadnej nápravy (v prípade, že sa pretekov zúčastní menej ako štyria môžeme súťažiacich spojiť s divíziou podľa obsahu motora a spoločne aj vyhodnotiť. )

H7 - Junior je vypísaná pre osobné automobily s pohonom jednej nápravy a dodržaním základnej konštrukcie vozidla s obsahom do 1600 cm. Úprava motora a prevodovky je voľná pri zachovaní obsahu motora. Kategória Junior je určená pre mládež od 7 do 15 rokov(1.1.začatej sezóny musí mať menej ako 15 rokov). Na pretekoch musí byť prítomný rodič alebo zákonný zástupca. Od 1.1. 2014 sa spája s divíziou H7.

H8 - Sériové autá. Povinný ochranný rám, troj a viac bodové pásy. Auto musí byť zanechané v pôvodnom stave od výrobcu. Nieje dovolená žiadna úprava motora, prevodovky, náprav, ani tlmičov. Nesmú sa použivať pneumatiky šotolina-štupel, len pneumatiky do bežnej prevádzky-zimné /letné. Môžu byť odstránené sedačky, podlahový koberec, strešný tapacír. Nesmú byť vypílené žiadne diely karosérie ani z vonku ani z vnútra. Z prístrojovej dosky môže byť vypílené len  miesto pre rám. Výstuhy pod nárazníkmi môžu byť len originálne a pridávať iné výstuhy na iné časti karosésrie je zakázané. Obsah motora: do 2000 cm3 benzín aj diesel bez turba s jednou poháňanou nápravou. Môžu byť demontované origilnálne svetlá, v prípade, že sú zdemontované zadné svetlá musia sa nahradiť inými dvomi brzdovými a jedným pozičným svetlom. Na aute musí ostať sériová nádrž a môže byť domontovaná lyžina pod motor. Na streche je povinná tabuľka so štartovným číslom, ktoré Vám bude pridelené na Vašich prvých pretekoch. Je doporučené okno, ale môže byť aj sieť. Úpravy, ktoré niesú v tejto časti dovolené, sú zakázané. Auto sa môže v prípade poruchy zameniť, nie však v prípade, že spôsobí kolíziu.

Súťažiaci

1. Pretekov sa môžu zúčastniť všetci tí, ktorí sú držiteľmi vodičského preukazu, aj tí čo nie sú. V triede junior sa môže zúčastniť mládež od 7 do 18 rokov, ale len za sprievodu a písomného súhlasu rodiča. Táto trieda sa bude jazdiť samostatne.

2. Podmienkou prijatia súťažiaceho na preteky je zaplatenie štartovného, podpísanie prihlášky na pretek, predloženie občianskeho preukazu. Jazdec, ktorý ešte nieje držiteľom občianskeho preukazu, musí predložiť kartičku poistenca.

3. Súťažiaci nesmie pred ani počas pretekov požívať alkoholické nápoje ani iné prostriedky, ktoré by mohli znížiť jeho schopnosť k riadeniu vozidla. Pokiaľ odmietne podrobiť sa dychovej skúške, alebo bude dychová skúška pozitívna, bude z pretekov diskvalifikovaný.

4. Súťažiaci môže počas pretekov používať len jedno vozidlo, ktoré musí prejsť technickým preberaním pred pretekami. Nie je dovolené, aby jedno vozidlo používalo počas pretekov viac súťažiacich v jednej kategórii. - ZRUŠENÉ k 31.12. 2012

5. Jazdec môže pretekať vo viacerých kategóriách pod podmienkou zaplatenia štartovného za každú kategóriu.

6. Jazdec môže použiť iba jedno vozidlo v jednej triede v jednom pretekov, s ktorým prešiel tech. preberaním na začiatku pretekov. - Zrušené

7. Súťažiaci musí mať pri vjazde na štartovnú čiaru riadne upevnenú ochrannú prilbu, na rukách rukavice, musí byť oblečený v kombinéze s dlhým rukávom a nohavicami a byť pripútaný bezpečnostným pásom. V prípade, že súťažné vozidlo nie je vybavené čelným sklom, ale len ochrannou mriežkou, je súťažiaci povinný mať ochranné okuliare, alebo štít na oči.

8. Počas jazdy je zakázané jazdiť s otvorenými bočnými oknami i bez rukavíc a okuliarov. Okuliare alebo ochranný štít sú povinný používať pretekári, ktorí nemajú čelné sklo.

9. Všetci súťažiaci sú povinní riadiť sa ustanoveniami týchto pravidiel a dodržiavať pokyny a nariadenia usporiadateľa.

Technické predpisy (neplatí pre divíziu H8 - sériové autá)

• motor a prevodovku možno ľubovoľne upravovať
• motor je možné zameniť, blok motora však musí pochádzať od toho istého výrobcu automobilu
• motor s prevodovkou musí byť uložený vo vozidle na tom istom mieste ako od výrobcu automobilu
• karoséria môže byť odľahčená, pričom musí byť zachovaný tvar karosérie
• sedačka vodiča musí byť pevne uchytená o karosériu bez nastavovania polohy vpred - vzad a takisto bez možnosti nastavenia polohy operadla. Výška operadla musí dosahovať do výšky hlavy, aby hlava jazdca nemohla byť zovretá medzi opierku a ochranný oblúk.
• v priestore pre vodiča sa nesmú nachádzať žiadne ostré hrany
• úpravy elektrickej inštalácie voľné
• úpravy tlmičov a pérovania voľné
• výstuhy náprav, ich uloženie a súčasti voľné
• pneumatiky a disky kolies môžu mať akýkoľvek rozmer (nesmú byť použité: tzv. šípaky z poľnohospodárskych malotraktorov a pneumatiky s oceľovými hrotmi).
• výfukové potrubie musí obsahovať minimálne jeden funkčný tlmič výfuku
• palivová nádrž môže byť sériová a umiestnená na pôvodnom mieste, iné palivové nádrže musia byť umiestnené v zadnej časti vozidla /za prednými sedadlami vodiča/
• chladič chladiacej kvapaliny môže byť v zadnej časti /za prednými sedadlami/
• úpravy brzdového systému pri zachovaní jeho plnej funkčnosti, vrátane parkovacej brzdy
• čelné sklo môže byť sériové, alebo môže byť nahradené drôtenou mriežkou s veľkosťou oka max. 4x4 cm. Všetky ostatné okná môžu byť nahradené plexisklom alebo tou istou drôtenou sieťkou
• dvere vodiča musia byť otvárateľné
• auto musí byť vybavené ochrannou konštrukciou - klietkou, ktorej hlavný oblúk za sedačkou musí mať priemer rúry min. 45x2 mm. Ostatné rúry rámu musia mať rozmer 38x2 mm alebo 40x2 mm. Upevnenie konštrukcie o karosériu musí byť vystužené plechovou podložkou hrúbky 2,5 mm o ploche 100 cm2. Súčasťou ochrannej klietky je aj bočná výstuž vedľa vodiča
• v zadnej časti vozidla je nutné umiestniť aspoň dve brzdové svetlá červenej farby a jedno červené svetlo do hmly, ktoré musí byť v činnosti neustále v priebehu jazdy vozidla /sériové zadné svetlá sú povolené/
• bezpečnostné pásy musia byť minimálne štvorbodové a nesmú byť poškodené
• zaistenie prednej i zadnej kapoty musí byť na štyri body
• každé vozidlo musí byť vybavené vpredu i vzadu ťažným okom ľahko prístupným
• elektrický odpojovač musí odpojiť akumulátor ako aj alternátor ( motor musí zhasnúť ), musí byť ovládateľný jazdcom a takisto zvonku vozidla; musí byť farebne označený - modrý trojuholník o strane 12 cm s červeným bleskom
• akumulátor musí byť pevne prichytený o karosériu

 

Technické preberanie

1. Každé súťažné vozidlo prihlásené do pretekov musí absolvovať technické preberanie.

2. Súťažiaci je povinný umožniť technickému komisárovi zmerať obsah motora, ktorý tak neurobí, nebude mu umožnený štart na pretekoch.

3. Vozidlo musí predviezť funkčnosť bŕzd /štyroch kolies/

 

Pravidlá jazdy

1. Vozidlo, ktoré sa nebude môcť dostaviť na meraný tréning, so súhlasom riaditeľa, alebo jeho zástupcu, bude zaradené na koniec štartového poľa v rozjazde.

2. Zvyšok na rozprave pred pretekmi.

Štart

1. Štart je prevedený štartovacím zariadením svetelnou signalizáciou /alebo zelenou vlajkou/.

2. Súťažné vozidlá sú na štarte postavené podľa pokynov usporiadateľa.

3. Súťažiaci, ktorý predčasne odštartuje, bude napomenutý.

4. V prípade, že ten istý súťažiaci v tej istej rozjazde opäť predčasne odštartuje, bude posunutý na koniec štartového poľa

 

Vlajková signalizácia

1. Zelená vlajka - štart rozjazdy

2. Červená vlajka - zastavenie rozjazdy. Na pokyn tejto vlajky všetci súťažiaci prestanú okamžite pretekať a riadia sa pokynmi usporiadateľa.

3. Čierna vlajka - používa sa na vylúčenie súťažiaceho z rozjazdy. Súčasne s čiernou vlajkou je priložený panel s číslom súťažiaceho, ktorý má byť vylúčený.Túto vlajku používa len riaditeľ preteku v priestore štartu alebo cieľa.

4. Žltá vlajka - signalizuje nebezpečenstvo, alebo prekážku na trati. Táto vlajka je spravidla vyvesená, pre zvýraznenie dôležitosti sa môže vlajkou pohybovať. V úseku od žltej vlajky až za prekážku je predbiehanie zakázané.

5. Modrá vlajka - signalizuje povinnosť pomalého jazdca umožniť predbiehanie rýchlejším jazdcom. Súčasne s touto vlajkou je priložený panel s číslom súťažiaceho.

6. Šachovnicová vlajka - signalizuje cieľ rozjazdy

 

Postihy súťažiacich

1. Nešportový alebo agresívny spôsob jazdy - napomenutie alebo vylúčenie z rozjazdy

2. Neposlúchnutie pokynov usporiadateľov alebo komisárov - napomenutie alebo vylúčenie z rozjazdy

3. Úmyselné skracovanie trate - vylúčenie z rozjazdy

4. Nereagovanie na vlajkovú signalizáciu - vylúčenie z rozjazdy alebo diskvalifikácia z pretekov

5. Nebezpečný stav vozidla - vylúčenie z rozjazdy

6. Napomenutie súťažiaceho - v pretekoch môže byť súťažiaci napomenutý len dvakrát. Pri ďalšom porušení pravidiel nasleduje diskvalifikácia súťažiaceho z pretekov.

7. Nevhodné chovanie doprovodu alebo súťažiaceho - napomenutie alebo diskvalifikácia z pretekov

8. Protest môže podať len pretekár osobne, ústne, bez doprovodu zástupcovi riaditeľa pretekov, ktorý to bude riešiť s riaditeľom pretekov.

9. Za vulgárne nadávky a napádanie usporiadateľov a spolusúťažiacich, bude tento súťažiaci vyvedený z areálu a odovzdaný orgánom, ktorí budú konať ďalej v zmysle zákona.

10. Každý súťažiaci je zodpovedný za svoj doprovod /mechanikov/

 

Základné ustanovenia

1. Preteky v autokrose prebiehajú na uzatvorenej pretekárskej trati.

2. Súťažiaci medzi sebou pretekajú s vozidlami v jednotlivých rozjazdách podľa týchto pravidiel.

3. Súťažiaci a jeho doprovod ( ďalej len účastníci pretekov) sa zúčastňujú pretekov na vlastnú zodpovednosť a riziko.

4. Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za škody, vzniknuté účastníkom na ich majetku ani na súťažných vozidlách.

5. Súťažiaci je zodpovedný za svoj doprovod a mechanikov, zvlášť za požívanie alkoholických nápojov a nevhodné správanie voči usporiadateľom a ostatným účastníkom. Porušenie tohto ustanovenia môže mať za následok diskvalifikáciu pretekára.

6. Účastníci pretekov sú povinní dodržiavať pokyny usporiadateľov pretekov a ich činovníkov.

7. Zdravotnícka a záchranná pomoc je zaistená usporiadateľom.

8. V celom areáli pretekov je zakázané vypúšťanie všetkých ropných produktov, ich únik je každý účastník povinný bezpodmienečne nahlásiť usporiadateľovi.

9. Trénovanie a skúšanie pretekárskych vozidiel mimo určený priestor bude potrestané diskvalifikáciou.

10. Tréning nie je povinný.

11. Počet kôl v jednotlivých rozjazdách je 5. (v prípade nepriazne počasia menej)

12. Finálová jazda má 7 kôl. (v prípade nepriazne počasia menej)

13. Maximálny počet jazdcov v rozjazdách je 14

14. Prvá rozjazda /podľa časov v meranom tréningu/

15. Druhá rozjazda

16. Tretia rozjazda

17. Finálové jazdy

18. Dekorovanie víťazov

19. Základné ustanovenia budú postupne dopĺňané.

 

Štartovné čísla

Štartovné číslo Vám pridelíme my, podľa toho v akej divízii budete pretekať. Môžete si zakúpiť priamo pri preberaní biely podklad s jednotlivymi ciframi, z ktorých si štartovné číslo vyskladáte.

Štartovné čísla je nutné počas pretekov pravidelne čistiť, nečitateľné číslo, nebude časomiera akceptovať.

 

Popis trate

Dĺžka trate: do 13000m

Šírka štartu: 20m

Max. šírka trate: 28m

Min. šírka trate: 20m

Prevýšenie: 8m

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Naša webová stránka ukladá údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača) na identifikáciu vašej relácie a dosiahnutie základnej funkčnosti platformy, zážitku z prehliadania a zabezpečenia.
Môžeme ukladať údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača), aby sme mohli poskytovať doplnkové funkcie, ktoré zlepšujú váš zážitok z prehliadania, ukladať niektoré z vašich preferencií bez toho, aby ste mali používateľský účet alebo bez prihlásenia, používať skripty a/alebo zdroje tretích strán, widgety atď.