Menu

Všeobecno obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
pre individuálne jazdy

spoločnosti Wrcečko s.r.o. Motoršport aréna Beckert Oslany so sídlom: Štúrova 309/5, 914 41 Nemšová
IČO: 43888861, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd.: Sro, vl.č. 18580/R
ďalej len „poskytovateľ"),

Poskytovateľ umožňuje stanoveným fyzickým osobám a právnickým osobám, spĺňajúcim podmienky podľa týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „Klient"), absolvovať jazdu na Dráhe, a to v súlade s
podmienkami nižšie stanovenými.

Jazdou sa, pre účely týchto Všeobecných obchodných podmienok rozumie jazda od štartu do cieľa Dráhy v smere určenom poskytovateľom na vopred určený počet okruhov
Klientom vyplývajúce zo Zmluvy o nájme vozidla a poskytovaní súvisiacich služieb sa riadia týmito
všeobecnými podmienkami.

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.Tieto Všeobecné obchodné podmienkypre individuálne jazdy (ďalej len "VOP") upravujú v zmysle§273 zákona
č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník vznení neskorších predpisov (ďalej len „ObZ") vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán zo Zmluvy onájme vozidla a poskytovaní súvisiacich služieb uzavretejmedzi Poskytovateľom a klientom.

2. Ustanovenia VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. VOP sú vyhotovené v slovenskom jazyku; v prípade akýchkoľvek sporov ohľadne výkladu pojmov a interpretácie pojmov a ustanovení týchto VOP je rozhodné slovenské znenie VOP.

II.DEFINÍCIA POJMOV

Automotodrom
je súbor nižšie špecifikovaných nehnuteľností a zariadení Automotodromu v Oslanoch,
ktoré sú potrebné k motoristickým, športovým, alebo kultúrno -spoločenským činnostiam akciám. Zariadenie
Automotodromu zahŕňa dráhu, parkovisko súťažných strojov (DEPO), miestnosť pre časomieru a registráciu, tribúnu, sociálne zariadenie, vstupný objekt altánok
riadiacu vežu, vstupnú bránu a všetko zariadenie, príslušenstvo a súčasti uvedených objektov.

Dráha.
Dráhou sa rozumie rýchlostná dráha Automotodromu, t.j. uzavretý okruh (vrátane výjazdových zón) určený pre testovacie jazdy, motoristické súťaže, tréningy a pod.

Služby
Službami sa pre účely týchto VOP rozumejú služby poskytované poskytovateľom klientovi.

Klient
Klientom sa pre účely týchto VOP rozumie fyzická osoba a právnická osoba v právnom postavení Klienta
Podľa Z mluvy.

Predmet užívania
Predmetom užívania sa pre účely VOP rozumie Motorové vozidlá.
Zmluvou sa poskytovateľ zaväzuje poskytnúť Klientovi Služby a prenecháva klientovi do dočasného užívania
Predmet užívania, aby ho v době (termíne) dohodnutom v Zmluve užíval za účelom Jazdy.

III. PRÁVA A POVINNOSTI

1. Poskytovateľ. sa zaväzuje odovzdať vozidlo klientovi v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie v rozsahu účelu nájmu, zabezpečiť klientovi nerušené užívanie vozidla počas doby nájmu v súlade s touto zmluvou, a
udržiavať vozidlo na svoje náklady v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie.

Klient poskytnutý Predmet užívania a Služby prijíma a zaväzuje sa poskytovateĺovi uhradiť Cenu stanovenú v
Zmluve (ako aj Cenu prípadného Plnenia naviac podľa ust. článku IV. týchto VOP) a dodržať všetky pravidlá
A ustanovenia dohodnuté Zmluvou a VOP.

2. Klient berie na vedomie a súhlasí s tým, že v rovnakom čase môžu jazdu na Dráhe absolvovať ďalšie osoby (v počte podľa určenia poskytovateľa)

3. Klient je oprávnený Dráhu užívať výlučne za účelom absolvovania Jazdy a zároveň Dráhu a Predmet užívania užívať výlučne spôsobom nepoškodzujúcim Predmet užívania.
4. Klient je oprávnený, v prípade sprístupnenia nižšie uvedených zariadení zo strany poskytovateľa,
užívať aj nasledujúce zariadenie Automotodromu: sociálne zariadenia pod hlavnou tribúnou a
parkovisko P2 (s výnimkou ak nebude možné užívať parkovisko z dôvodu jeho plnej obsadenosti alebo celkového alebo čiastočného uzatvorenia).
Zariadenia podľa tohto bodu, v prípadoch podľa predchádzajúcej vety, je Klient oprávnený užívať bezodplatne, a to výlučne spôsobom nepoškodzujúcim predmetné zariadenia. Klient berie na vedomie a súhlasí, že zariadenia podľa tohto bodu je oprávnený užívať aj ďalší klient, či iné osoby, ktorým poskytovateľ umožní vstup do týchto zariadení.
5. Poskytovateľ má právo kedykoľvek vykonať kontrolu užívania Dráhy, alebo ariadení Automotodrómu podľa
Odseku 4 tohto článku, ako i Predmet užívania podľa odseku 4 tohto článku. Pre prípad poškodenia Predmetu užívania sa Klient zaväzuje nahradiť poskytovateľovi vzniknutú škodu a ušlý zisk v peniazoch, a to vo výške podľa vyčíslenia zo strany poskytovateľa. Klient pri podpise Zmluvy zloži kauciu vo výške 300,-EUR, čo predstavuje výšku spoluúčasti. Kaucia bude v prípade bezškodového priebehu Nájmu vrátená Klientovi po jeho ukončení. Pre prípad poškodenia zariadení Automotodrómu podľa odseku4 tohto článkusa Klient zaväzuje, nahradiť poskytovateľovi vzniknutú škodu a ušlý zisk v peniazoch, vo výške, ktorú poskytovateľ vyčísli.
6. Klient nie je oprávnený prenajať (odovzdať do užívania) Predmet užívania tretej osobe.
7. Klient je povinný počas užívania Predmetu užívania bezvýhradne rešpektovať pokyny poskytovateľa
(oprávnenej osoby )

IV.CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY
1.Cena dohodnutá v Zmluve je vyšíslená v eurách (EUR), pričom, toto vyčíslenie sa riadi rozsahom poskytovaných služieb a predmetu užívania.
Poskytovateľ je oprávnený poskytnúť Klientovi ďalšie služby (služby nad rozsah Zmluvou dohodnutých služieb), (ďalej len ,, Plnenie naviac") a to za cenu (Cena ďalšieho plnenia") a za podmienok dohodnutých samostatnou dohodou.
2. Cenu (vrátane prípadnej Ceny ďalšieho plnenia podľa bodu 4 tohto článku VOP) je možné uhradiť výlučne
V mene euro, ibaže je v Zmluvevýslovne dohodnuté inak.
3. Cena je splatná podľa príslušných ustanovení Zmluvy. Cena je splatná na účet poskytovateľa špecifikovaný v Zmluve, pričom najneskôr v deň splatnosti musí byť platba pripísaná na účet poskytovateľa.
Poskytovateľ akceptuje aj platbu v hotovosti.
4. Cena ďalšieho plnenia za každé Plnenie naviac je splatná bankovým prevodom na účet poskytovateľa, pokiaľ nebola platba vykonaná na mieste platobnou/ kreditnou kartou alebo v hotovosti a to pred poskytnutím
Plnenia naviac poskytovateľovi, nieje povinný poskytnúť Klientovi Plnenie naviac.
5. V prípade omeškania Klienta s úhradou Ceny a/alebo niektorej inej platby podľa Zmluvy a týchto VOP vzniká
Poskytovateľovi nárok na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 0,1% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
V prípade vzniku viacerých nárokov poskytovateľovi na úhradu zmluvnej pokuty je poskytovateľ
Oprávnený uplatniť si tieto nároky voči Klientovi aj popri sebe.
6.V prípade, že Klient neuhradí riadne a včas Cenu, vrátane DPH,je poskytovateľ oprávnený neposkytnúť
Klientovi dohodnuté Služby, alebo neumožniť dočasné užívanie Predmetu užívania Klientom v Zmluve dohodnutom čase
.
V. ZODPOVEDNOSŤ A POISTENIE
1. Vprípade, že súčasťou Plnenia naviac je aj box, pred zahájením Jazdy prevezme Klient od zástupcu poskytovateľa protokolárne príslušný box a po skončení Jazdy ho rovnakým spôsobom odovzdá
Poskytovateľovi späť. V dobe od prevzatia až do spätného odovzdania boxu nesie Klient všetku zodpovednosť za činnosť prebiehajúcu v boxe, ako aj za škody (poškodenie, zničenie, znehodnotenie, či odcudzenie) vzniknuté v boxe. Ak dôjde v
priebehu užívania boxu a/alebo Jazdy k poškodeniu zariadenia Automotodromu (vrátane Dráhy) Klientom, uhradí Klient poskytovateľovi plnú výšku náhrady škody (vrátane nákladov poskytovateľa na opravu poškodenia), a to podľa vyúčtovania poskytovateľom.
2.Poskytovateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené na majetku alebo zdraví Klienta v
dôsledku výkonu Jazdy. V prípade, že súčasťou Plnenia naviac je aj box, Klient sa zaväzuje mať predmetný box nepretržite uzavretý a zabezpečiť ho proti vstupu tretích osôb. Klient berie na vedomie, 3/9že doareálu Automotodromu (jeho častí) môžu mať umožnený prístup aj tretie osoby, pričom zmluvné strany sa dohodli, že majetok Klientazabezpečí Klientvoči poškodeniu, krádeži, zničeniu a znehodnoteniu,
a poskytovateľ nezodpovedá Klientovi za žiadne škody vzniknuté v dôsledku poškodenia, krádeže, zničenia a/alebo znehodnotenia majetku Klienta.

3. V prípade zistenia vád Predmetu užívania (vrátane prípadného Plnenia naviac pozostávajúceho z nájmu), je
Klient povinný bezodkladne zistenú vadu oznámiť poskytovateľovi (jeho poverenému zástupcovi). Právo
na poskytnutie zľavy z dôvodu vady (vrátane neodstrániteľnej vady ) musí byť uplatnené písomne najneskôr v deň realizácie Jazdy , inak zaniká. V prípade vád Služieb (vrátane prípadného Plnenia naviac pozostávajúceho z poskytovania služieb) poskytnutých poskytovateľom, , je Klient povinný zjavnú vadu oznámiť poskytovateľovi najneskôr pri poskytovaní Služby, inak akékoľvek nároky Klienta
zo zodpovednosti z vád zanikajú.
4. Klient je oprávnený vstupovať výlučne do tých častí areálu Automotodrómu, ktoré predstavujú Dráhu a zariadenia Automotodrómu podľa odseku4 článku III. Týchto VOP. Klient zodpovedá za škodu a ujmu spôsobenú porušením povinnosti podľa tohto odseku. Poskytovateľ je oprávnený, kedykoľvek, vykonať kontrolu dodržiavania zásad bezpečnosti. Poskytovateľ (ním poverená osoba) je oprávnená vykázať z areálu
Automotodrómu Klienta v prípade, že podľa úvahy poverenej osoby poskytovateľa. Klient ohrozuje bezpečnosť ostatných osôb nachádzajúcich sa na Dráhe alebo v ostatných častiach areálu Automotodrómu.
5. V prípade vzniku škody Klientovi z dôvodu porušenia ustanovení Zmluvy,alebo VOP zo strany
Poskytovateľa, má Klient nárok na náhradu škody najviac (celkovo za všetky porušenia) vo výške predstavujúcej
uhradenú časť Ceny.
6. Klient je povinný zabezpečiť si stráženie vecí vnesených do areálu Automotodromu, a to na vlastné náklady.
7. Klient je povinný opustiť areál Automotodromu najneskôr do 30 minút od skončenia jázd posledných klientov v ten deň.
Klient je povinný do 30 minút odovzdať poskytovateľovi (poverenej osbobe) kľúče od boxu, jako bol Klientovi poskytnutý do uživania box.

VI. VYSIELACIE PRÁVA, PROPAGÁCIA
1. Klient je oprávnený vyhotovovať, vystavovať, rozširovať, sprístupňovať, uverejňovať a/alebo inak používať obrazové, zvukové, zvukovo - obrazové a/alebo audiovizuálne záznamy z Jazdy, alebo akákoľvek iné záznamy zachytávajúce aj areál Automotodrómu (jeho ktorúkoľvek časť)
(ďalej len „Záznamy").
2. Klient nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa a bez predchádzajúcej písomnej dohody s poskytovateľom o odmene za poskytnutie vysielacích práv, vysielať vyhotovené Záznamy prostredníctvom analógového a/alebo digitálneho vysielania televíznou službou, alebo prostredníctvom internetu a/alebo iným obdobne účinným spôsobom šírenia.
3. Vprípade písomného súhlasu podľa odseku 2 je Klient povinný pri vyhotovovaní Záznamov rešpektovať pokyny poskytovateľa a žiadnym spôsobom neohroziť bezpečnosť prevádzky Automotodrómu, alebo tretích osôb nachádzajúcich sa v areáli Automotodrómu.Zároveň
sa Klient zaväzuje Záznamy vyhotovené s písomným súhlasom poskytovateľa použiť výlučne spôsobom uvedeným v písomnej dohode poskytovateľa a Klienta o použití Záznamov, pričom Záznamy nesmú byť v
žiadnom prípade použité spôsobom vytvárajúcim nebezpečenstvo poškodenia alebo spôsobom poškodzujúcim dobré meno, povesť, alebo goodwill
poskytovateľa. Nesmú byť použité v súvislosti s akýmikoľvek nepravdivými a/alebo negatívnymi, alebo nepreukázateľnými informáciami týkajúcimi sa poskytovateľa.
Klient sa zaväzuje zabezpečiť, aby Záznamy neboli použité spolu,alebo v súvislosti (ani ako ilustračný/ animačný záber sprevádzajúci text alebohovorené slovo) sinformáciami, názormi, komentármi a inými údajmi (vyjadrenými v printovej a/alebo elektronickej a/alebo vysielanej podobe), ktoré budú vyvolávať nebezpečenstvo poškodenia dobrého mena (goodwillu, povesti) poskytovateľa, alebo ktoré
budú spôsobilé poškodiť dobré meno (goodwill, povesť) poskytovateľa, alebo budú spôsobilé privodiť akúkoľvek ujmu poskytovateľovi a to bez ohľadu na to, či takéto údaje budú alebo nebudú pravdivé.
4.Použitie obchodného mena a/alebo loga (ochrannej známky) poskytovateľa je možné iba s predchádzajúcim písomným súhlasom poskytovateľa.
5. Klient udeľuje poskytovateľovi oprávnenie vyhotovovať, časovo, teritoriálne a vecne neobmedzene vystavovať, rozširovať, sprístupňovať (a to aj prostredníctvom internetu), uverejňovať,
Upravovať, alebo inak používať obrazové, zvukové, zvukovo - obrazové a/alebo audiovizuálne záznamy z
Jazdy Klienta obsahujúce aj (i) priebeh Jazdy, (ii) obchodné meno, značku, ochrannú známku, alebo logo
Klienta (iii) zobrazenia (podobizne) Klienta.

Poskytovateľ je oprávený, právo podľa tohoto odseku previesť, alebo postúpiť na tretiu osobu. Klient vyhlasuje, že je oprávnený poskytnúť poskytovateľovi práva podľa tohoto odseku.
6.V prípade, že sa ukáže ktorékoľvek vyhlásenie Klienta podľa Zmluvy, alebo VOP ak o nepravdivé, alebo Klient
poruší ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v Zmluve, alebo tychto VOP poskytovateľovi, má právo od Klienta požadovať náhradu škody a ujmy, ktorá mu v dôsledku nepravdivosti vyhlásenia, alebo porušenia týchto VOP, alebo porušenia práv tretích osúb pri činnosti poskytovateľa, alebo Klienta vznikla a to vo výške podľa vyčíslenia poskytovateľom.

VII. STORNOPODMIENKY
1. Záväzky týkajúce sa Zmluvy zanikajú riadnym a včasným splnením všetkých záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy a týchto VOP. To neplatí, ak dôjde k ukončeniu Zmluvy oprávneným jednostranným právnym
úkonom zmluvnej strany alebo dohodou.
2. Klient môže od Zmluvy písomne odstúpiť výlučne v prípade úhrady stornopoplatku (odstupného) podľa
nasledujúceho odseku
3 tohto článku VOP. Písomné odstúpenie od Zmluvy je Klient povinný doručiť poskytovateľovi buď osobne, alebo prostredníctvom registrovaného poštového styku službou „doporučene". Za deň účinnosti odstúpenia od
Zmluvy sa považuje deň kumulatívneho splnenia nasledovných podmienok: prijatie písomného odstúpenia
Poskytovateľa a úhrada odstupného vo výške podľa nasledujúceho odseku 3 tohto článku VOP.
3. Odstupné podľa predchádzajúceho odseku 2 predstavuje 100% z celkovej Ceny (vrátane DPH).
Povinnosť zaplatiť odstupné a Klientom už uhradená záloha (časť Ceny)sa navzájom započítavajú.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak Klientneuhradí plnú výšku Ceny ani v dohodnutý deň Jazdy,
na ňu sa vzťahujúca Zmluva zaniká; nárok na náhradu zmluvnej pokuty nie je zánikom Zmluvypodľa tohto
odseku dotknutý.
5. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade ak:
5.1 Klient užíva Predmet užívania (vrátane prípadnej časti Plnenia naviac pozostávajúcej znájmu) v rozpore so
Zmluvou, VOP, Prevádzkovým poriadkom;
5.2
Klient poruší záväzky podľa čl. I II.odsek 6, alebo odsek 7 týchto VOP;
5.3
Klient je v omeškaní s úhradou Ceny o viac ako 3 dni;
5.4 Klient akokoľvek poruší ustanovenia Zmluvy, VOP alebo Prevádzkového poriadku alebo poskytovateľa, alebo oprávnenej osoby poskytovateľa.;
5.5 Klient nesplnení podmienku podľa článku VIII. Odsek 4 VOP;
5.6 vznikne oprávnenie poskytovateľa vykázať z Dráhy Klienta podľa článku VIII. Odsek 2, alebo odsek 5
VOP, alebo podľa článku V. odsek 4 VOP; 5. A) V prípadoch podľa bodov 5.1 až 5.7vzniká zároveň poskytovateľovi nárok na úhradu zmluvnej pokuty a to vo výške predstavujúcej Cenu (jej časť) uhradenú Klientom do momentu vzniku nároku poskytovateľovi na úhradu zmluvnej pokuty.
5.7 v prípade vis maior, ktorá bráni v podstatnej miere splneniu záväzkov poskytovateľa v dohodnutých termínoch.
Za vis maior sa pre účely týchto VOP považuje aj zmena kalendárov FIA , FIM, UEM, SMF alebo SAMŠ,
ako aj nemožnosť užívania Dráhy z dôvodu nevhodných poveternostných podmienok, nezjazdnosti dráhy (při týchto dôvodoch nieje možné odstúpiť od zmluvy, ale dohodnúť náhradný termín.
Alebo z dôvodu nemožnosti užívania Dráhy pre účely určené v Zmluve z dôvodu nesplnenia bezpečnostných
požiadaviek alebo iných požiadaviek orgánov štátnej správy alebo orgánov verejnej moci.
V tomto prípade si zmluvné strany dohodnú iný termín poskytnutia Služieb,alebo nájmu (formou písomného dodatku k Zmluve)
5.8 V prípade nemožnosti alebo nevhodnosti užívania Dráhy z dôvodu vád (vrátane technickej poruchy) na Dráhe (poškodenie Dráhy), alebo Predmetu užívania (poškodenie Predmetu užívania). V
tomto prípade bude dohodnutý iný termín.
5.9 kedykoľvek bez uvedenia dôvodu. V tomto prípade, (i) ak dôjde k odstúpeniu pred začiatkom Jazdy, budú Klientovi vrátené platby (Cena) poskytnuté Klientom na základe Zmluvy, od ktorej poskytovateľ odstúpil a, (ii) ak dôjde k odstúpeniu po začiatku Jazdy, bude Klientovi vrátená proporcionálna časť platby (Ceny) poskytnutá Klientom na základe Zmluvy, od ktorej poskytovateľ odstúpil a, a to podľa doby
užívania Dráhy alebo Predmetu užívania a rozsahu ich poskytnutých Služieb.

VIII.BEZPEČNOSŤ
1. Klientje povinný dodržiavať podmienky stanovené Prevádzkovým poriadkom poskytovateľa.
Klient potvrdzuje, že sa pred uzavretím Zmluvy riadne oboznámil s Prevádzkovým poriadkom poskytovateľa.
2. Poskytovateľ je oprávnená, kedykoľvek počas dohodnutej doby Jazdy, vykonať kontrolu Predmetu užívania, iných strojov alebo výstrojapoužívaných Klientom.
Poskytovateľ (ním poverená osoba) je oprávnená vykázať z Dráhy (a areálu Automotodromu) Klienta v prípade, že Klient vnesie do areálu Automotodromu stroj (alebo iné zariadenie alebo vec)alebo vykoná/ plánuje vykonať Jazdu vo výstroji, ktorá podľa úvahy poskytovateľa (ním poverenej osoby) nie je vhodná,
alebo bezpečná na používanie na Dráhe, alebo na účely stanovené Zmluvou.
3.Klient berie na vedomie, že Dráha (areál Automotodromu) môže byť sústavne monitorovaný pomocou videozáznamu alebo audiozáznamu (kamerový systém). Klient súhlasí s vyhotovovaním videozáznamu, alebo audiozáznamu podľa predchádzajúcej vety. Klient súhlasí s použitím predmetných záznamov (aj vprípade, že bude obsahovať záznam Klienta) na účely akéhokoľvek súdneho, trestného, správneho alebo iného konania
(a to aj ako dôkazného prostriedku), ako aj iného konania vedeného orgánmi štátnej správy a orgánmi verejnej moci. Účastník týmto udeľuje poskytovateľovi, súhlas na vyhotovovanie obrazových (fotografických) a zvukovoobrazových (audiovizuálnych) záznamov obsahujúcich aj zobrazenie podoby alebo podobizne Klienta
V areáli Automotodromu a súhlasí s použitím takýchto záznamov poskytovateľom v rámci / na propagačných materiáloch spoločnosti poskytovateľa a ich šírením prostredníctvom všetkých komunikačných médií (vrátane internetu).

4. Klient sa zaväzuje pred zahájením Jazdy odovzdať poskytovateľovi (poverenej osobe poskytovateľa) vyhlásenie, ktorým Klient vyhlási, aj to, že si je vedomý existencie objektívneho nebezpečenstva, nepredvídateľných okolností a všeobecnej nebezpečnosti motoristického športu, že disponuje strojom a
Výstrojom spĺňajúcim všetky požiadavky bezpečnosti stanovené všeobecne záväznými predpismi, že je z
dravotne spôsobilý zúčastniť sa Jazdy, že sa oboznámil s technickými parametrami Dráhy a zaviaže sa vykonať prvé kolo za sprievodným vozidlom, kedy sa oboznámi s parametrami Dráhy a vlastnosťami jej povrchu a zaviaže sa rešpektovať všetky inštrukcie a nariadenia poskytovateľa a osôb poverených
poskytovateľom
a dodržiavať na časti areálu Automotodromu tvorenej parkoviskom pretekárskych strojov (ďalej len „Parkovisko") režim stanovený v odseku 5 tohto článku VOP a v Prevádzkovom poriadku.
Vzor vyhlásenia Klienta tvorí súčasť týchto VOP ako Príloha č. 1. poskytovateľ (poverený zástupca), alebo
je oprávnený kedykoľvek vykázať z Predmetu užívania (areálu Automotodromu) Klienta v prípade, že má
podozrenie, že Klient nesplnil podmienky, ktoré sú uvedené vo vyhlásení podľa tohto odseku, alebo nepotvrdil svojím podpisom uvedené vyhlásenie.
Klient sa zaväzuje rešpektovať všetky inštrukcie a nariadenia poskytovateľa a poverených osôb vrátane bezpečnostných nariadení a svetelnej signalizácie.
Klient sa ďalej zaväzuje jazdiť na Parkovisku maximálnou rýchlosťou 30km/h a zároveň zdržať sa na Parkovisku prudkého brzdenia (s výnimkou potreby prudkého brzdenia z dôvodu vyskytnutia náhlej prekážky v smere jazdy vozidla), prudkého zrýchlenia, zámernej jazdy šmykom a
driftovania.
Klient sa dostaví včas do registračného centra (nachádzajúceho sa v areáli Automotodromu) na registráciu najskôr 30 minút a najneskôr 3 minúty pred začiatkom dohodnutého času Jazdy. Počas registrácie
Poskytovateľ preverí totožnosť klienta a je oprávnená vykonať aj dychovú kontrolu klienta.
Klient preukáže svoju totožnosť;
Klient odovzdá vlastnoručne podpísané Vyhlásenie Klienta, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť Prílohy č. 1(VOP) tejto Zmluvy;
Klient v deň konania Jazdy bude mať dovŕšený 18 rok v opačnom prípade nad jeho konaním preberá zodpovednosť zákonný zástupca, ktorý musí byť prítomný a zmluva ako i vyhlásenie klienta musí byť napísaná na zákonného zástupcu, pričom musí byť meno klienta uvedené hneď vedľa mena zákonného zástupcu.
Klient nesmie byť pod vplyvom alkoholu alebo inej omamnej látky, ani v stave zníženej pozornosti a koncentrácie Klient je povinný, počas prítomnosti v areáli Automotodromu na požiadanie poskytovateľa, podrobiť sa dychovej skúške a túto skúšku neodmietnuť. Klient sa zúčastní Jazdy po Dráhe na vlastné nebezpečenstvo.
Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody na zdraví a majetku, ktoré vzniknú klientovi, alebo tretej osobe jazdou klienta.
Klient je povinný počínať si tak, aby nedošlo pri Jazde klienta ku škode na zdraví, majetku, prírode či životnému prostrediu a správať sa ohľaduplne k ostatným jazdcom pohybujúcim sa na Dráhe a ostatnej časti areálu Automotodromu. Jazda so spolujazdcom je zakázaná.
Klient je povinný dodržiavať nasledovné zásady Jazdy po Dráhe:
Klient je povinný používať bezpečnostné pásy.
Klient je ďalej povinný mať podšívky a spodnú bielizeň z iného než syntetického materiálu, ktorý by sa mohol roztaviť a poškodiť pokožku,
musí mať nasadenú prilbu, pod prilbou hygienicku kuklu.
Klient môže vchádzať na Dráhu a schádzať z Dráhy len na miestach k tomu určených. Otáčanie a cúvanie na Dráhe je zakázané. Klient je povinný dbať na pokyny pracovníkov zaisťujúcich prevádzku na Dráhe a ísť po Dráhe len v určenom smere. Otáčanie a cúvanie je na rýchlostnej dráhe zakázané. Pri poruche alebo havárií musí Klient odstaviť vozidlo na krajnici a vyčkať do príjazdu odťahového vozidla. Zastavenie či státie na Dráhe je zakázané, rovnako ako aj vlečenie vozidiel.
Klient: nesmie vytvárať na Dráhe prekážku v jazde.
Klient je povinný správať sa disciplinovane a ohľaduplne tak, aby neohrozil svoju bezpečnosť a bezpečnosť ostatných osôb jazdiacich po Dráhe, pritom je povinný prispôsobiť svoje správanie najmä stavebnému, dopravno-technickému stavu Dráhy, situácii na Dráhe, poveternostným podmienkam a svojim schopnostiam.
Zmluvné strany sa dohodli, že pre jazdu na Dráhe platia primerane aj nasledujúce ustanovenia zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke v platnom znení: §4 ods. 1 písm. a), b) i), §4 ods. 2 (všeobecné povinnosti vodiča), §46 ods. 4 (zákaz bočného sedenia na motocykli), §9 (spôsob jazdy), §14 (obchádzanie), §15 (predchádzanie), §17 (vzdialenosť medzi vozidlami), §21 (vchádzanie na cestu), §23 až §25 (zastavenie a státie), §30 (znamenie o zmene smeru jazdy), §43 (prekážka cestnej premávky).
Klient je povinný poslúchnuť pokyn, výzvu alebo príkaz povereného pracovníka pri dohľade nad zezpečnosťou jazdy po Dráhe a nad dodržiavaním ustanovení všeobecných obchodných podmienok.
Zahájenie jazdy bude signalizované povereným pracovníkom zelenou vlajkou.
Ukončenie jazdy bude signalizované povereným pracovníkom na výjazde z Dráhy červenou vlajkou, pričom
Klient je povinný, ihneď po signalizácii, Dráhu opustiť na mieste určenom na výjazd z Dráhy.
5. Poskytovateľ(ním poverená osoba) je oprávnená vykázať z Predmetu užívania (a z areálu Automotodromu)
Klienta v prípade, že Klient nerešpektuje/ nesplní a/alebo sa neriadi akoukoľvek inštrukciou alebo nariadením poskytovateľa, alebo poverených osôb.
6. V prípade vykázania Klienta podľa odseku 2, alebo odseku 4, alebo odseku 5 tohto článku, alebo článku V. ods. 5 VOP, nevzniká Klientovi nárok na vrátenie uhradenej Ceny (ani žiadnej jej časti).

IX.ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Klient týmto udeľuje poskytovateľovi súhlas so spracovaním jeho mena, priezviska, dátumu narodenia,
adresy trvalého pobytu a emailovej adresy za účelom
(a) overenia jeho totožnosti a spôsobilosti viesť vozidlo
(b) vedenia evidencie Klientov individuálnych Jázd
(c) zaradenia do databázy (informačného systému) spravovanej poskytovateľom
(d) poskytovania služieb a vykonávanie transakcií poskytovateľom.
(e) vypracovávania interných analýz a štatistík poskytovateľa
(f) kontaktovania (poskytovania informácií), upozornení a/alebo oznamov o konaní akcií a/alebo o službách
poskytovaných poskytovateľom, a to aj formou zasielania písomností na vyššie uvedené kontaktné údaje
(g) využitia uvedených údajov poskytovateľom na marketingové účely a poskytnutia tretím osobám, ktoré budú s poskytovateľom spolupracovať pri organizácii akcie, a ktoré poskytovateľ poverí marketingovou činnosťou vo svoj prospech, rovnako aj
(h) pre účely stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi ako aj za účelom archivácie tohto vyhlásenia. Súhlas podľa tohto bodu udeľuje Klient na dobu 10 rokov odo dňa podpísania tohto vyhlásenia. Klient môže svoj súhlas so spracovaním údajov písomne odvolať a to doručením písomného odvolania súhlasu poskytovateľa.
2. Poskytoavteľ je oprávnený uverejniť vo vlastných propagačných materiáloch (prostriedkoch) údaje o
Konaní Jazdy a o vykonávateľovi jazdy, jako aj uverejniť záznamy (ich časti) z predmetných Jázd a to aj prostredníctvom webov aj stránky poskytovateľa, alebo tretej osobe na účely marketingu. (a to časovo a teritoriálne neobmedzene).
3. Všetky oznámenia (vrátane odstúpenia poskytovateľa) medzi zmluvnými stranami, ktoré sa vzťahujú k Zmluve alebo VOP, alebo ktoré majú byť urobené poskytovateľom na základe Zmluvy alebo VOP, a sú urobené poskytovateľom v písomnej forme a zaslané doporučene prostredníctvom registrovaného poštového styku, na adresu Klienta uvedenú v Hlavičke Zmluvy, sa považujú za doručené tretí deň po ich preukázateľnom odoslaní v súlade s touto vetou.
Zaslanie písomností na túto adresu sa považuje za splnenú, aj v prípade zmeny sídla/ bydliska
Klienta, ak o tejto skutočnosti Klient poskytovateľa pisomne nevyrozumel.

4.VOP, Zmluvaako i práva a povinnosti vzniknuté na základe Zmluvy a týchto VOP sa riadia slovenským právnym poriadkom, a to ust. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (a to aj záväzkový vzťah, ktorý nespadá pod vzťahy vedené v §261 ObZ) a primerane ust. §663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (v zmysle ust. §261 ods. 6 ObZ).
5. Neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP je: Príloha č. 1 –Vyhlásenie Klienta.
V prípade rozporu ustanovení týchto VOP a Prevádzkového poriadku poskytovateľa majú prednosť VOP.
6. VOP nadobúdajú účinnosť dňa 1.1.2013
7. Spory alebo nezhody pri interpretácií alebo plnení Zmluvy a/alebo týchto VOP budú riešené vzájomnými rokovaniami. V prípade, ak sa nedosiahne zmierne riešenie nezhody, bude spor podliehať výhradne jurisdikcii slovenských súdov.
8. Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek zmeniť VOP (ich obsah a znenia). Nové znenie a obsah VOP nadobúda účinnosť a nahrádza znenie a obsah predchádzajúcich VOP uplynutím 15. (pätnáste
ho) dňa odo dňa uverejnenia nového znenia a obsahu uvedených VOP na internetovej stránke poskytovateľa www.wrcečko.sk.
Ak Klient nesúhlasí so zmenou znenia a obsahu VOP, je povinný preukázateľne písomne oznámiť poskytovateľovi túto skutočnosť najneskôr do dňa nadobudnutia účinnosti nového znenia VOP; v takomto prípade platia pre Klienta VOP v ich predchádzajúcom (pôvodnom) znení a obsahu (účinné voči Klientovi zostávajú VOP, s ktorými oboznámeni e Klient potvrdil podpisom Zmluvy
V znení prípadných zmien, s ktorými nesúhlas Klient neoznámil poskytovateľovi spôsobom a v lehote stanovenými týmito VOP).
Klient je povinný spravovať sa počas Jazdy po Dráhe tými VOP, ktoré sú účinné voči Klientovi v čase vykonávania Jazdy.
9. Klient sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách a skutičnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s plnením povinností podľa Zmluvy uzravretej s Poskytovateľom. zmluvné strany sa dohodli, že za takéto informácie je potrebné považovať všetko, čo súvisí s obchodnou činnosťou poskytovateľa
(vrátane obsahu Zmluvy a VOP ), a teda všetky informácie technologického, obchodného, finančného, výrobného, personálneho charakteru, know how, marketingu, ktoré nie sú v obchodných kruhoch bežne dostupné, a ktoré majú byť podľa žiadosti alebo vôle poskytovateľa
utajené alebo akékoľvek informácie, ktoré sú za obchodné tajomstvo poskytovateľa označené. Povinnosť mlčanlivosti trvá bez časového obmedzenia aj po ukončení zmluvného vzťahu založeného medzi poskytovateľom a klientom.

V Nemšovej dňa: 1.1.2013

.

Príloha č. 1 k Všeobecným obchodným podmienkam pre individuálne jazdy spoločnosti WRCečko s.r.o., so sídlom Štúrová 309/5, 914 41 IČO: 43888861 (ďalej len „ poskytovateľ),(ďalej len „ VOP")

VYHLÁSENIE KLIENTA

Meno...........................................................................Priezvisko..........................................................
Dátum narodenia........................................................Bydlisko.............................................................
Číslo občianskeho preukazu......................................Číslo vodičského preukazu................................
(ďalej len „ klient")
1. Klient sa zúčastňuje jazdy na rýchlostnej dráhe na vlastné nebezpečenstvo.
Klient potvrdzuje, že preberá v plnom rozsahu
zodpovednosť za akékoľvek škody a ujmy ním spôsobené pri vykonávaní jazdy alebo používaní vozidla na
rýchlostnej dráhe a ostatnej časti areálu Automotodrómu Motoršport arény Beckert v Oslanoch
(ďalej len „Automotodróm").
Klient vyhlasuje, že vykoná všetky potrebné opatrenia k minimalizácii nebezpečenstva úrazu jeho osoby a osôb v jeho blízkosti a bude dodržiavať pokyny udelené mu osobami zastupujúcimi poskytovateľa
Klient potvrdzuje, že bol osobou poverenou poskytovateľom upovedomený o povahe dráhy, na ktorej sa realizujú jazdy, vrátane bezpečnostných, zdravotných a akýchkoľvek iných rizík a nástrah súvisiacich s
jej využitím.
2. Klient ( Zákonný zástupca) vyhlasuje, že najneskôr v deň podpisu tohto vyhlásenia dovŕšil 18. rok života.
Klient berie na vedomie a súhlasí s tým, že poskytovateľ má výhradné právo nepripustiť vozidlo alebo klienta
K jazde po rýchlostnej dráhe alebo klienta bez náhrady z jazdy vylúčiť , a to v prípade nesplnenia akejkoľvek podmienky podľa VOP.
Takto nevyužitá Jazda bez náhrady prepadá t.j. bez vzniku nároku Klienta na stanovenie náhradného termínu Jazdy, alebo vrátenie akejkoľvek časti Ceny alebo uhradenie akejkoľvek inej náhrady/odškodnenia.
3. Klient vyhlasuje, že si je vedomý existencie objektívneho nebezpečenstva, zdravotných a akýchkoľvek iných rizík a nástrah, nepredvídateľných okolností a všeobecnej nebezpečnosti motocyklistického športu, že disponuje strojom a odevom spĺňajúcim všetky požiadavky bezpečnosti stanovené všeobecne záväznými predpismi , Zmluvou a VOP, že je zdravotne spôsobilý zúčastniť sa jazdy a že sa oboznámil s technickými parametrami rýchlostnej dráhy a zaväzuje sa vykonať prvé kolo jazdy za zavádzacím vozidlom, kedy sa oboznámi s parametrami rýchlostnej dráhy a vlastnosťami jej povrchu.
4. Klient potvrdzuje, že súhlasí s tým, že poskytovateľ. (poverený zástupca) je oprávnený kedykoľvek vykázať z priestorov areálu Automotodrómu klienta v prípade, že má podozrenie, že klient nesplnil podmienky, ktoré sú uvedené v tomto vyhlásení.
5. Klient podpisom tohto vyhlásenia berie na vedomie, že vstup na dráhu Automotodromu a jazda na rýchlostnej dráhe mu bude umožnená po uhradení odplaty podľa aktuálneho Cenníka poskytovateľa za predpokladu kumulatívneho splnenia podmienok uvedených v tomto vyhlásení a vo Všeobecných obchodných podmienkach, najmä upravujúcich pravidlá bezpečnosti. Klient súhlasí s ustanoveniami Prevádzkového poriadku, a tiež s povinnosťami „Klienta" stanovenými vo všeobecných obchodných podmienkach, a tieto bezvýhradne rešpektuje a zaväzuje sa ich ustanovenia dodržiavať. Klient berie na vedomie, že areál Automotodrómu môže byť monitorovaný prostredníctvom kamerového systému (t.j. môžu byť vyhotovované videozáznamy alebo audiozáznamy. Klient súhlasí s vyhotovovaním videozáznamu alebo audiozáznamu podľa predchádzajúcej vety, ako aj s použitím takéhoto záznam (aj vprípade, že bude obsahovať záznam jeho osoby) na účely akéhokoľvek súdneho, trestného, správneho alebo iného konania (a to aj ako dôkazného prostriedku), ako aj iného konania vedeného orgánmi štátnej správy a orgánmi verejnej moci. Klient týmto udeľuje poskytovateľovi
súhlas na vyhotovovanie obrazových (fotografických) a zvukovoobrazových (audiovizuálnych) záznamov obsahujúcich aj zobrazenie podoby alebo podobizne
klienta v areáli Automotodrómu a súhlasí s použitím takýchto záznamov poskytovateľom v rámci /na propagačných materiáloch spoločnosti a ich šírením prostredníctvom všetkých komunikačných médií (vrátane internetu).
Klient sa zaväzuje dodržiavať aj nasledovné pravidlá:
6.Na rýchlostnej dráhe nesmie účastník náhle a bezdôvodne spomaliť jazdu. V prípade nutnosti musí bezpečne opustiť rýchlostnú dráhu.
7. V prípade havárie vozidla je klient povinný predviesť vozidlo na technickú prehliadku, inak nebude klient
opätovne pripustený na rýchlostnú dráhu.
8. Zahájenie a ukončenie jazdy sa zaväzuje Klient vykonať v súlade s pokynmi pracovníkov poskytovateľa v
S úlade so signalizáciou. Po ukončení jazdy je Klient povinný ihneď rýchlostnú dráhu opustiť.
9. Klient sa zaväzuje jazdiť takým spôsobom, aby neohrozil ani neobmedzil iných jazdcov pohybujúcich sa po
rýchlostnej dráhe (ak Klientovi nebola poskytnutá rýchlostná dráha do exkluzívneho užívania).

10. Klient je povinný dodržiavať pokyny pracovníkov poskytovateľa to po celú dobu pobytu vareáli Automotodrómu. Klient zodpovedá za členov svojho sprievodu a ich správanie ako aj prípadné škody a ujmy nimi spôsobené a/alebo zapríčinené.
11. Klient je oprávnený, počas pohybu (prítomnosti) v reáli Automotodrómu, vyhotovovať obrazové (fotografické), zvukové alebo zvukovoobrazové záznamy, len za podmienok ustanovujúcich vo VOP. Klientovi je zakázané počas pohybu (prítomnosti) v areáli Automotodrómu
manipulovať s otvoreným ohňom, nosiť a/alebo držať zbraň (vrátane strených a bodných zbraní) a výbušné látky alebo materiál, vnášať a požívať alkoholické nápoje a iné omamné alebo psychotropné látky.
12.Po parkovisu, pri vjazde do areálu, při výjazde z areálu a pri vjazde na trať a pri vyjazde z trate,smie klient isť max rýchlosťou 30km/h. Pri výjazde z trate má prednosť auto v depe.
13.
Klient má právo podať protest na iného Klienta pri podozrení na nešportové správanie poskytovateľa.
Klient súhlasí s tým, že poskytovateľ má výhradné právo na riešenie protestov a Klient sa zaväzuje bezvýhradne
rešpektovať rozhodnutie poskytovateľa, vrátane prípadne uložených sankcií.
14. Klient je povinný sa zúčastniť na rozprave (inštruktáži) pred zahájením jazdenia.
15. Klient potvrdzuje, že pred zahájením jazdenia sa zúčastnil inštruktáže ohľadne bezpečnosti jazdy po rýchlostnej dráhe, organizácie jazdy na rýchlostnej dráhe a oboznámil sa s technickými parametrami rýchlostnej dráhy.
16. Klient sa zaväzuje rešpektovať všetky inštrukcie a nariadenia poskytovateľa, poverených osôb,
vrátane zákazu bezohľadnej jazdy, bezpečnostných nariadení, vlajkovej a svetelnej signalizácie.
17. Klient sa zaväzuje rešpektovať všetky inštrukcie a nariadenia poskytovateľa a pracovníkov RTP (rýchlej
technickej pomoci) pri odstraňovaní nepojazdných vozidiel. Poskytovateľ pri odstraňovaní nepojazdných
vozidiel nepreberá zodpovednosť za prípadné škody, ktoré môžu touto činnosťou vzniknúť.
18. Klient je povinný po skončení nájmu vozidla odovzdať vozidlo poskytovateľovi v pôvodnom stave s
prihliadnutím na bežné opotrebovanie, počas trvania nájmu dodržiavať všeobecne záväzné právne redpisy, najmä v oblasti bezpečnosti cestnej premávky, umožniť vykonať poskytovateľovi., resp. jeho splnomocnenému zástupcovi, obhliadku a prehliadku vozidla, bez zbytočného odkladu oznámiť poskytovateľovi akúkoľvek škodu vzniknutú na vozidle a potrebu opráv vozidla a
umožniť vykonanie nevyhnutných opráv, a bezodkladne oznámiť poskytovateľovi udalosti, ktoré zakladajú právo na poistné plnenie. Klient nie je oprávnený vykonať úpravy a zmeny na vozidle ani prenechať vozidlo do užívania tretím osobám,
19. Klient týmto udeľuje poskytovateľovi súhlas so spracovaním jeho mena, priezviska, dátumu narodenia,
adresy trvalého pobytu a emailovej adresy za účelom
(a) overenia jeho totožnosti a spôsobilosti viesť vozidlo, vedenia
(b) evidencie účastníkov akcie,
(c) zaradenia do databázy (informačného systému) spravovanej poskytovateľom,
(d) poskytovania služieb a vykonávanie transakcií poskytovateľom
(e) vypracovávania interných analýz a štatistík poskytovateľom.
(f) kontaktovania (poskytovania informácií), upozornení a/alebo oznamov o konaní akcií a/alebo o službách poskytovaných poskytovateľom, a to aj formou zasielania písomností na vyššie uvedené kontaktné údaje
(g) využitia uvedených údajov poskytovateľom na marketingové účely a poskytnutia tretím osobám, ktoré budú s poskytovateľom spolupracovať pri organizácii akcie, a ktoré poskytovateľ poverí marketingovou činnosťou vo svoj prospech, rovnako aj
(h) pre účely stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi ako aj za účelom archivácie tohto vyhlásenia. Súhlas podľa tohto bodu udeľuje Klient na dobu 10 rokov odo dňa podpísania tohto vyhlásenia. Klient môže svoj súhlas so spracovaním údajov písomne odvolať, a
to doručením písomného odvolania súhlasu poskytovateľovi.
20. Klient potvrdzuje, že sa oboznámil so signalizáciou vlajkami a svetelnou signalizáciou,
ako aj Prevádzkovým poriadkom, porozumel im a zaväzuje sa plniť povinnosti klienta/ jazdca v nich uvedené.
Signalizácia vlajkami a svetelná signalizácia:

Červená vlajka - Prerušenie pretekov, alebo tréningu. Jazdec sa vráti do depa, alebo koniec jazdy.
Táto vlajka sa ukazuje v priestore štartu a cieľa.

 

Dealers Worldwide

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Naša webová stránka ukladá údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača) na identifikáciu vašej relácie a dosiahnutie základnej funkčnosti platformy, zážitku z prehliadania a zabezpečenia.
Môžeme ukladať údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača), aby sme mohli poskytovať doplnkové funkcie, ktoré zlepšujú váš zážitok z prehliadania, ukladať niektoré z vašich preferencií bez toho, aby ste mali používateľský účet alebo bez prihlásenia, používať skripty a/alebo zdroje tretích strán, widgety atď.